Odmor, rehabilitacija i terapija u barokomori za penzionereFOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA CG

PENZIONERI I ?LANOVI NJIHOVIH PORODICA

Hotel

 

 

PERIOD

POLU PANSION

PUN PANSION

Hotel

Rehabili

Centar

jednokr.

dvokr.

jednokr.

dvokr.

Predsezona

01.01 - 30.06.

 

28,00??

 

22,00??

 

30,00??

 

24,00??

 

Sezona

01.07 ?? 31.08.

 

29,00??

 

23,00??

 

31,00??

 

25,00??

 

Podsezona

01.09 ?? 31.12.

 

28,00??

 

22,00??

 

30,00??

 

24,00??

U PONU?ENE CIJENE UKLJU?ENO JE:

- SMJE?TAJ U JEDNOKREVETNIM I DVOKREVETNIM SOBAMA,

- PREGLED PRI DOLASKU I ODLASKU OD STRANE FIZIJATRA

- DVIJE FIZIKALNE TERAPIJE KOJE DOKTOR ODREDI

- TERAPIJE SE SPROVODE SVAKI DAN OSIM NEDELJE

- BORAVAK JE U TRAJANJU OD 10 DANA

- PREKO 10 DANA PLA?AJU KOD NAS PO CJENOVNIKU NAZNA?ENOM U TABELI

- UKOLIKO PENZIONER ILI ?LAN NJEGOVE PORODICE OSTVARI 3 NO?ENJA ILI

  MANJE, TRO?KOVE BORAVKA JE DU??AN PLATITI LI?NO KOD NAS PO CJENOVNIKU

  NAZNA?ENOM U TABELI

- PLA?ANJE: ODLO??ENO NA 10 MJESE?NIH RATA

- PENZIONER PRI DOLASKU TREBA DA DONESE ?LANSKU KNJI??ICU SAVEZA, ?EK OD   POSLEDNJE PENZIJE ILI NEKI DRUGI DOKAZ O VISINI PENZIJE I LI?NU KARTU

- NA DODATNE FIZIKALNE TERAPIJE PENZIONERI  IMAJU POPUST OD 50%

- ZA OSTALE NA?E USLUGE IMAJU POPUST OD 20% , OSIM  ZA  PREGLEDE KOD PROFESORA

- CIJENA HBO TRETMANA  U OKVIRU BORAVKA JE 25,00?? DNEVNO  I PLA?A SE POD ISTIM USLOVIMA
- HBO TRETMANE MOGU?E JE OBAVLJATI I AMBULANTNO - CIJENA JE 35,00?? DNEVNO POD ISTIM USLOVIMA PLA?ANJA ZA PENZIONERE

 

PREGLEDI KOJI PENZIONERI MORAJU IZVR?ITI PRE LIJE?ENJA U HIPERBARI?NOJ KOMORI

1. RTG SNIMAK SRCA I PLU?A SA OPISOM OD STRANE RENTGENOLOGA

2. LABORATORIJSKI NALAZI KRVI I URINA (OBAVEZNO UREA I KREATININ )

3. ORL PREGLED (SAGLASNOST ZA ULAZAK U HBK )

4. DOPLER KRVNIH SUDOVA

5. INTERNISTI?KI PREGLED SA SNIMKOM EKG-a I ZAKLJU?KOM INTERNISTE DA LI

    PACIJENT MO??E U HBK.

- PACIJENT JE DU??AN DA SVE NAVEDENE NALAZE DOSTAVI NA NA?U ADRESU

   PZU OP?TA BOLNICA MELJINE

   ODELJENJE ZA PODVODNU I HIPEBARI?NU MEDICINU

   UL. BRA?E GRAKALI?A BR 94-100

   85340 MELJINE, HERCEG NOVI

   ILI NA FAX: 031/348-543

   BROJ   TELEFONA PENZIONERA

- OVA PONUDA SE ISKLJU?IVO ODNOSI NA POKRETNA LICA

- ZAINTERSOVANI ?E BITI BLAGOVREMENO OBAVJE?TENI O TERMINU DOLASKA

- DOLAZAK PENZIONERA OD 10,00 ?? 12,00 ?ASOVA

- NAPU?TANJE SOBE DO 10,00 ?ASOVA


Website Security Test